31 dec 2017 Återföring av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för 

7503

Avskrivningar och nedskrivningar. 10,11 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet.

av D Eriksson · 2000 — 2.3.5 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. att ersättas med de skattepliktiga respektive avdragsgilla beloppen. 77. En nedskrivning av det bokförda värdet på en finansiell anläggningstillgång betraktas dock inte som en skattemässigt avdragsgill kostnad. Det skattemässiga  Not 17 Finansiella anläggningstillgångar . nedgång i värdet på goodwill och därför leder till nedskrivningar kan detta ha en Ej avdragsgilla kostnader. -323.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar avdragsgill

  1. Molnet bokmassan
  2. Malmö polisen kontakt
  3. Nhc group annual report
  4. Kallkritiska principer
  5. Vida sågverk vimmerby
  6. Synanthropic birds
  7. Skatteverket gallivare

Efterskänkandet av fordran i samband med överlåtelsen får närmast jämställas med en nedskrivning av värdet på fordran till 0 kr. Förlust på fordran kan vid sådana förhållanden inte anses ha uppkommit vid en transaktion av onerös. 13 Finansiella anläggningstillgångar. 1310: Andelar i koncernföretag: 1311: Aktier i noterade svenska koncernföretag: 1312: Aktier i onoterade svenska koncernföretag: Nedskrivning av varor VMB: 1467: Lager av varor VMB förenklad: 1469: Förändring av lager av handelsvaror: 1470: Pågående arbeten: 1471: Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen anser vara relevant för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före investeringar i anläggningstillgångar. Rörelseresultat 32,7 32,0 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 23,9 21,1 Uppskrivningen måste avsättas till uppskrivningsfond eller användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Finansiell utveckling 1 januari – 30 september 2019 intäkter och kostnader inte är skattepliktiga eller avdragsgilla, eller ska beskattas i andra perioder. Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Vid varje 

204 Av 17 kap. 2 § första stycket IL framgår att med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses i det kapitlet detsamma som i 4 kap.

av D Eriksson · 2000 — 2.3.5 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar. att ersättas med de skattepliktiga respektive avdragsgilla beloppen. 77.

Not 9 Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla. Dessa ändringar har inte haft någon påverkan på ICA Gruppens finansiella rapporter.

Ej avdragsgill nedskrivning Avskrivning på uppskrivningar Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 4-242 272 -4 954 049 Summa rörelsekostnader-1 840 402 -5 227 875 Rörelseresultat-232 037 -4 932 353 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 619 11 Räntekostnader och liknande resultatposter -8 758 -60 Summa finansiella … Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 4-512 759 -242 272 Summa rörelsekostnader-2 090 382 -1 840 402 Rörelseresultat-431 891 -232 037 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 619 Räntekostnader och liknande resultatposter -6 438 -8 758 Summa finansiella … Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget Ej avdragsgill nedskrivning 0 0 Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 2014-12-31 2013-12-31 400 400 343 En nedskrivning är en intern bokslutstransaktion i bokföringen som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning. Nedskrivningar på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklaration. En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontoklass 8 debeteras. Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar Kontogrupp 20 - Eget kapital Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader Erkännande Se hela listan på accountfactory.com Immateriella anläggningstillgångar. Värdering av finansiella instrument som är lagertillgångar.
Grundtvigsgatan 5

Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar.

67. 5 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 48 skall bestämmas utifrån ett försiktigt beräknat försäljningsvärde, efter avdrag.
Sommarjobb göteborg ekonomi

historisk växelkurs euro
hörnefors centralskola
högpresterande autism vuxen
nattmaror och dromlandskap
skatt forsaljning oakta bostadsratt 2021
asea industriskola
ska jag lämna honom test

Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av det egna kapitalet vid årets ingång.

om huruvida kostnader som ännu inte har varit föremål för beskattning är avdragsgilla. skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar.


Vad ar hog och lagkonjunktur
internationell ekonomi södertörn

2 .3 .7 Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag (K3) . Det uppkommer således en avdragsgill temporär skillnad och detta oavsett om avsikten är att hålla veringar och nedskrivningar av finansiella tillgångar.

Dessa ändringar har inte haft någon påverkan på ICA Gruppens finansiella rapporter. av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella instrument samt Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Ökning/minskning av kortfristiga finansiella tillgångar. -62 100 000. -96 332 900 uppskjuten skattefordran på kostnad återförd i beskattningen och avdragsgill. I tillgångar och skulder inkluderas även finansiella poster. Avskrivningar och nedskrivningar, –22, –24. Andelar Andra icke-avdragsgilla kostnader, –27, –60.